The Development of South African Languages in 2017

2017 promises to be an exciting year for the development of South African languages.  The Use of Official Languages Act, 2012 aims to ensure official South African languages (other than English and Afrikaans) are used on a much wider scale – first in government and private sectors and later with initiatives to introduce official South African…

Details

Setswana in 2016

Welcome to the fifth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages. Setswana is largely found in North West, a province bordering the country of…

Details

IsiXhosa in 2016

Welcome to the sixth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages. Xhosa is a Bantu family agglutinative tonal language. In English, we refer to…

Details

IsiZulu ngonyaka wezi-2016

Siyakwemukela kwibhlogi yesine kumabhlogi akwaBangula, kanti lapha yilapho senaba khona ngezilimi zethu ezisemthethweni kanye nendlela yokuthuthuka kwazo. Ibhlogi ngayinye izokhishwa isihunyushelwe olimini oluthile kanti ngokwenza lokhu siqonde ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi akhulume futhi asebenzise ulimi lwaseNingizimu Afrika. ‘Click here to view the English version’ IsiZulu wulimi olwejwayeleke ukuzedlula zonke ezinye izilimi ezikhona eNingizimu Afrika, bheka…

Details

IsiZulu in 2016

Welcome to the fourth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use of South Africa’s languages. ‘Click here for the IsiZulu version’ IsiZulu is the most common language…

Details

Xitsonga hi 2016

U amukelekile eka tiblogo ta vunharhu ta ririmi ta Bangula, leti valangaka ku hambanahambana ka tindzimi ta ximfumo na xiyimo xa nhluvukiso wa tona eka nkarhi wa sweswi. Blogo yin’wana na yin’wana yi ta tlhela yi humesiwa yi hundzuluxeriwile tanihiloko hi lava ku khutaza ku tirhisiwa ka tindzimi ta Afrika. Click here to view the…

Details

Xitsonga in 2016

Welcome to the third of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages. Click here to view the Xitsonga version  Xitsonga is a southern Bantu language…

Details

Sesotho ka 2016

Re a o amohela blokong ya bobedi ya bangula moo ha jwale re hlwelang dipuo tse fapaneng tsa semmuso tsa Afrika Borwa le maemo a tsona a ntshetsopele. Hape bloko e tla hlahiswa ka mokgwa wa diphetolelo ka tshepo ya ho kgothalletsa dipuo tsa semmuso tsa Afrika Borwa. Click here to view the English version…

Details

Sesotho in 2016

Welcome to the second of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s official languages. Click here to view the Sesotho version The Sesotho language, also known…

Details