IsiZulu ngonyaka wezi-2016

Siyakwemukela kwibhlogi yesine kumabhlogi akwaBangula, kanti lapha yilapho senaba khona ngezilimi zethu ezisemthethweni kanye nendlela yokuthuthuka kwazo. Ibhlogi ngayinye izokhishwa isihunyushelwe olimini oluthile kanti ngokwenza lokhu siqonde ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi akhulume futhi asebenzise ulimi lwaseNingizimu Afrika. ‘Click here to view the English version’ IsiZulu wulimi olwejwayeleke ukuzedlula zonke ezinye izilimi ezikhona eNingizimu Afrika, bheka…