Our Blog

Some of our thoughts

Future prospects: the language services industry in South Africa

Image showing language services

Two factors have been working in tandem to boost the language services industry in South Africa: democratisation and globalisation.
Equal rights for all citizens in our democratic South Africa also meant equal language rights for all. The SA Constitution of 1996 granted official language status to SA’s nine indigenous languages alongside English and Afrikaans. Several pieces of legislation…

The Development of South African Languages in 2017

Image showing South Africa

2017 promises to be an exciting year for the development of South African languages.
 The Use of Official Languages Act, 2012 aims to ensure official South African languages (other than English and Afrikaans) are used on a much wider scale – first in government and private sectors and later with initiatives to introduce official South African languages into education, business and daily lif…

Setswana in 2016

Image showing Setswana in 2016

Welcome to the fifth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development.
Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages.
Setswana is largely found in North West, a province bordering the country of Botswana, where the language dominates. One of…

IsiXhosa in 2016

Image showing IsiXhosa and Mandela's Gold

Welcome to the sixth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development.
Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages.
Xhosa is a Bantu family agglutinative tonal language. In English, we refer to the Xhosa language as Xhosa while the Xhosa…

IsiZulu ngonyaka wezi-2016

IsiZulu ngonyaka wezi-2016

Siyakwemukela kwibhlogi yesine kumabhlogi akwaBangula, kanti lapha yilapho senaba khona ngezilimi zethu ezisemthethweni kanye nendlela yokuthuthuka kwazo.
Ibhlogi ngayinye izokhishwa isihunyushelwe olimini oluthile kanti ngokwenza lokhu siqonde ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi akhulume futhi asebenzise ulimi lwaseNingizimu Afrika.

‘Click here to view the English version’

IsiZulu wulim…

IsiZulu in 2016

Image showing IsiZulu in 2016

Welcome to the fourth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development.
Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use of South Africa’s languages.

‘Click here for the IsiZulu version’

IsiZulu is the most common language in South Africa,  spoken by nearly 23% of…

Xitsonga hi 2016

Image showing South Africa

U amukelekile eka tiblogo ta vunharhu ta ririmi ta Bangula, leti valangaka ku hambanahambana ka tindzimi ta ximfumo na xiyimo xa nhluvukiso wa tona eka nkarhi wa sweswi.
Blogo yin’wana na yin’wana yi ta tlhela yi humesiwa yi hundzuluxeriwile tanihiloko hi lava ku khutaza ku tirhisiwa ka tindzimi ta Afrika.

Click here to view the English version

Xitsonga i ririmi ra vantima ra …

Xitsonga in 2016

Image showing Xitsonga in 2016

Welcome to the third of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development.
Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s languages.

Click here to view the Xitsonga version 

Xitsonga is a southern Bantu language and an official language of South Africa.

Sesotho ka 2016

Image showing Sesotho

Re a o amohela blokong ya bobedi ya bangula moo ha jwale re hlwelang dipuo tse fapaneng tsa semmuso tsa Afrika Borwa le maemo a tsona a ntshetsopele.

Hape bloko e tla hlahiswa ka mokgwa wa diphetolelo ka tshepo ya ho kgothalletsa dipuo tsa semmuso tsa Afrika Borwa.

Click here to view the English version

Puo ya Sesotho, hape e tsebahalang ka hore ke Sesotho sa Aforika e ka Borwa, k…

Sesotho in 2016

Image showing Sesotho

Welcome to the second of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development.
Each blog will also be released in a translated version as we hope to encourage the use South Africa’s official languages.

Click here to view the Sesotho version

The Sesotho language, also known as Southern Sotho, is part of the Sotho…

Facebook

Twitter

Copyright © 2014 Powered by The Space Between